فایل word بررسي تأثير مديريت دانش بر خلاقيت کارکنان در شعب بانک مسکن شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير مديريت دانش بر خلاقيت کارکنان در شعب بانک مسکن شهر تبريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر فایل word بررسي تأثير مديريت دانش بر خلاقيت کارکنان در شعب بانک مسکن شهر تبريز بوده است. چارچوب نظری تحقیق از نظریه ی نوناکا به عنوان مبنای مطالعاتی در مورد مدیریت دانش و از مدل و نظریه یاستاین به عنوان مبنای مطالعاتی خلاقیت استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر دسته بندی بر حسب هدف، یک تحقیق کاربردی و بر مبنای روش انجام تحقیق توصیفی پیمایشی محسوب می شود. جامعه ی مورد پژوهش شامل کلیه ی کارکنان در شعب بانک مسکن شهر تبریز می باشد که بر اساس آمار اخذ شده از این سازمان تقریباً برابر 392 نفر می باشد که از بین آنها بااستفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه ی این تحقیق 611 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری مورد استفادهدر خصوص مدیریت دانش پرسشنامه محقق ساخته شامل 61 سوال و در مورد خلاقیت نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پایایی پرسشنامه های مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 0/787، 0/832 حاصل گردید. نتایج بدست آمده حاکی از وجود ارتباط بین ابعاد اجتماعی سازی و آشکار سازی دانش با خلاقیت کارکنانمی باشد در صورتی که بین درونی سازی و ترکیب دانش با خلاقیت کارکنان رابطه ای وجود نداشت. با اینحال تمامی فرضیه های پژوهش حاضر که بیانگر وجود تأثیری بیش از حد متوسط مدیریت دانش و ابعاد آن بر خلاقیت کارکنان را داشتند، رد شدند.

لینک کمکی