فایل word بررسي تأثير مديريت دانش بر عملکرد سازمان: نقش ميانجي چابکي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير مديريت دانش بر عملکرد سازمان: نقش ميانجي چابکي سازماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در اقتصاد نوین منبع اصلی اقتصاد دیگر سرمایه، نیروی کار عظیم و یا منابع طبیعی گسترده نیست، بلکه دانش است که منبع اصلی به شمار می آید. در عصر حاضر دانش یک مزیت رقابتی و در بین عوامل تولید از مهمترین عوامل و از اجزاءدارایی های نامشهود سازمان است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در امور مالیاتی استان قزوین انجام شده است . جامعه آماری، کارکنان امور مالیاتی استان قزوین به تعداد 550 نفر و روش نمونهگیریتصادفی ساده بوده که بر اساس فرمول کوکران 227 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین قابلیت اعتماد) پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری) SEM ( و نرم افزار LISREL8.80 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که :مدیریت دانش با ضریب مسیر0/31+واماره T به مقدار 3/51تاثیری مثبت و معنی دار بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین مؤلفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تأثیری مثبت و معنی دار بر عملکرد امور مالیاتی استان قزوین دارد.

لینک کمکی