فایل word بررسي تأثير مديريت روابط استراتژيک برند خدماتي بر بازاريابي برند خدماتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير مديريت روابط استراتژيک برند خدماتي بر بازاريابي برند خدماتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

یکی از مشهورترین و مهم ترین مفاهیم بازاریابی که امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحبنظران بازاریابی مورد بحث قرارمی گیرد، ارزش و اعتبار نام تجاری است. که از دلایل مهم این شهرت نقش استراتژیک و مهم اعتبار نام تجاری در تصمیماتمدیریتی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها و مشتریان آنها می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز از نوع توصیفی و روش جمع آوری داده ها به صورت توأمان کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه می باشد. هدف از این تحقیق که در بیمه )پاسارگاد ملت ایران آسیا کارآفرین( انجام گرفته ، بررسی رابطه بین مدیریت روابط استراتژیک برند و تعهد و وفاداری به برند می باشد. که 483 نفر از مشتریان بیمه برای نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند پس از جمع آوری داده ها و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایجی به شرح ذیل بدست آمدروابط استراتژیک بر تعهد به برند و وفاداری به برند و عشق به برند تأثیر مثبت دارد.

لینک کمکی