فایل word بررسي تأثير مشتري محوري صادرات بر عملکرد مالي صادرات فرش دستباف ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير مشتري محوري صادرات بر عملکرد مالي صادرات فرش دستباف ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و جایگاه صادراتی فرش دستباف ایران ، هدف اصلی این پژوهش فایل word بررسي تأثير مشتري محوري صادرات بر عملکرد مالي صادرات فرش دستباف ايران ، و هدف فرعی آن تعیین اولویت شاخصهایمشتری محوری صادرات است. جمع آوری اطلاعات به روش تمام شماری از اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 130 پرسشنامه کامل بااستفاده از آزمون فریدمن نشان داد مشتری محوری صادرات بر عملکرد مالی صادرات فرش دستباف ایران تأثیر مثبت دارد . اولویت بندی شاخص های متغیر مشتری محوری با تکنیک آنتروپی نشان داد صادرکنندگان فرش دستباف ایران باید بیشتر نسبت به مشتریان خارجی متعهد باشند . این پژوهش به دلیل استفاده از رویکرد بازارمحوری نارور و اسلاتر برای سنجش شاخص های متغیر مشتری محوری صادرات دارای نوآوری میباشد. چراکه بیشتر تحقیقات انجام شده پیرامون مشتری محوری صادرات ، با پیشگامی دانشمندی به نام آقای کادوگان ، از رویکرد کهلی و جاورسکی برای اندازه گیری شاخصهای مشتری محوری صادرات بهره جسته اند

لینک کمکی