فایل word بررسي تأثير مکانيزمهاي راهبري شرکتي بر ميزان افشاي مسئوليت اجتماعي شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير مکانيزمهاي راهبري شرکتي بر ميزان افشاي مسئوليت اجتماعي شرکتها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه برخی از مکانیزمهای راهبری شرکتی بر افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها میباشد. برای اندازهگیری افشای سطح اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها، براساس پژوهش نیروانتو و همکاران2010 ( چک لیستی شامل 35 نوع اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی که انتظار میرفت به صورت داوطلبانه یا اجباری ( در گزارش سالانه افشا شود تدوین گردید. مجموع تعداد جملههای افشا شده در زیربخشهای هر یک از بخشهای افشاءبیانگر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکت است. روش: این نوشتار با استفاده از دادههای پانلی و بر اساس روش رگرسیون تعمیم یافته )مدل PGLS ( مورد آزمون قرارگرفته است. دادههای مورد استفاده بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1393 با نمونه انتخابی شامل 128 شرکت انجام پذیرفته است. یافتهها: نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر رابطه معنادار فیمابین سه مکانیزم حاکمیت شرکتی، شامل مالکان نهادی،نسبت هیأت مدیره غیر موظف و اندازه هیأت مدیره با سطح افشای مسئولیت اجتماعی میباشد. همچنین، بین اندازه حسابرس و سطح افشای مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری یافت نشد اصالت و دستاورد: توجه به گزارشگری مسئولیت اجتماعی به عنوان یک پروکسی جهت افزایش نقش اجتماعی واحدهای تجاری و حضور فزاینده آنها در فعالیتهای زیست محیطی و مشارکت در برنامههای توسعه اجتماعی و اقتصادی، به عنوان مهمترین دستاورد این نوشتار میباشد

لینک کمکی