فایل word بررسي وضعيت سرمايه فکري در دانشگاه پيام نور بهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت سرمايه فکري در دانشگاه پيام نور بهشهر :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل word بررسي وضعيت سرمايه فکري در دانشگاه پيام نور بهشهر در سال 1392 - 1393 پرداخته شده است. روش تحقیق در این نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان، اعضای هیأت علمیتمام وقت و اساتید حق التدریس دانشگاه پیام نور بهشهراست، که حجم نمونه کارکنان 65 نفر، اعضای هیئت علمی 20 نفرو اساتید حق التدریس 255 نفر بوده که از این تعداد 181 نفر )طبق جدول مورگان( از 340 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مربوطه به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابعکتابخانه ای و اینترنتی شامل کتاب و مقالات مورد استفاده قرار گرفته است جهت گردآوری داده های مورد نیاز به منظور بررسی سوالات تحقیق از پرسشنامه مدل مفهومی بنتیس) 1998 ( استفاده شده است. به منظور روایی از مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان این رشته بهره گرفته و در پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 841 / 0 تعیین شد که نشان دهنده پایایی بالای آن است. و ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می باشد و در نهایت یافته های پژوهش با آزمون T تک نمونه ای و روش تحلیل داده ها از مدل رگرسیون استفادهگردید. نتایج حاصله نشان می دهد: وضعیت سرمایه فکری و سرمایه مشتری در دانشگاه پیام نور بهشهر بیش از حد متوسط و وضعیت سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در دانشگاه پیام نور بهشهر در حد متوسط می باشد. که در انتها پیشنهادهایی نیز شامل چگونگی بهبود سرمایه فکری در دانشگاه پیام نور بهشهر ارائه شده است.

لینک کمکی