فایل word بررسي وضعيت سلامت سازماني و رابطه آن با عملکرد آموزگاران مطالعه موردي مدارس دوره ابتدايي شهرستان آبادان در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت سلامت سازماني و رابطه آن با عملکرد آموزگاران مطالعه موردي مدارس دوره ابتدايي شهرستان آبادان در سال 1394 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش به سنجش میزان سلامت سازمانی و رابطه آن با عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آبادان در سال 1394 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آبادان تشکیل دادهاند که 973 نفر براساس روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهشهای نظری-کاربردی و از نظر ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه سلامت سازمانیOHIهوی و فیدلمن و عملکرد شغلی پاترسون میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها از نرم افزارSPSS16 استفاده شده است. در این پژوهش تمامی فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند و نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این مسئله است که بین ابعاد سلامت سازمانی )نیازهای وظیفهای سازمان، نیازهای بقای سازمان، نیازهای رشد و توسعه سازمان( و عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد

لینک کمکی