فایل word بررسي ويژگي کيفي قابليت اتکاء اطلاعات در ارزيابي کيفيت سود شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويژگي کيفي قابليت اتکاء اطلاعات در ارزيابي کيفيت سود شرکتها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران ذرداخهه شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکاء، 3 فرضیه مورد بررسی قرار گرتت و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظهکاری و اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اسهفاده شده است. در فرضیه او ضریب واکنش سود ERC در فرضیه دوم قدرت توضیحی سود R2 دردوپرتفوی تشکیل شده براساس ویژگی کیفی قابلیت اتکا و درفرضیه سوم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکا برای 90 شرکت ازشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درفاصله زمانی 1377تا1386 ازطریق مدلهای رگرسیونی چندمتغیره و ساده با روش مقطعی مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد که R2,ERC پرتفوی شرکت های باقابلیت های اتکابالا بیشت رازپرتفوی شرکت های باقابلیت اتکاپایین میباشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکا تایید شد

لینک کمکی