فایل word برنامه ريزي اجراي نظام توزيع پاداش انگيزشي با رويکرد بهبود بهره وري مطابق با EFQM مدل تعالي سازمان سازمان نمونه : شرکت ساختماني پيمان سازه يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي اجراي نظام توزيع پاداش انگيزشي با رويکرد بهبود بهره وري مطابق با EFQM مدل تعالي سازمان سازمان نمونه : شرکت ساختماني پيمان سازه يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

برنامه ریزی اجرای نظام توزیع پاداش انگیزشی مطابق با مدلEFQMبا این هدف انجام می پذیرد که سازمان را دررسیدن به اهداف سرآمدی خود یاری داده و بهبود بهره وری نیروی انسانی در جهت اهداف تعالی سازمان انجام گیرد .این پژوهش یک تحقیق کاربردی ، عملی و به لحاظ رویکرد تحقیق ،ترکیبی )کیفی و کمی ( می باشد که به روش اقدام پژوهی در سازمان نمونه اجرا گردیده است . جامعه این تحقیق شامل مدیران و پرسنل کلیدی شرکت ساختمانیپیمان سازه یزد می باشد . در این تحقیق با استفاده از ارزشها و معیارهای مدل تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپا و بکارگیری ابزار علمی معتبر ، طی بررسی وضعیت کنونی سازمان ، به ارزیابی عملکرد سازمان و پرسنل پرداختیم ، پس از خودارزیابی معیارهای مدلEFQM و تعیین پروژه های بهبود و سازماندهی تیم های اجرایی ، میزان پیشرفت پروژه ها را در دوره عملکرد تعیین نموده ، سپس سیستم پاداش را براساس عملکرد و میزان مشارکت پرسنل در اهداف سرآمدی طراحی و مبلغ پاداش هر یک از پرسنل با استفاده از روابطی منطقی محاسبه گردید .این پژوهش ضمن ارائه مدلی جهت برنامه ریزی اجرای نظام پاداش انگیزشی در راستای تعالی سازمان ، شاخصهای قابل اندازه گیری را جهت ارتقای معیارهای مدلEFQM ایجاد می نماید و در نتیجه سازمان را در تحقق اهداف سرآمدی خود یاری می بخشد

لینک کمکی