فایل word برونمرزيسپاري فرايندهاي حسابداري و کنترلهاي داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برونمرزيسپاري فرايندهاي حسابداري و کنترلهاي داخلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه توسعه یک دستور کار پژوهشی در زمینه کنترلهای داخلی برای برونمرزیسپاری فرایندهای حسابداری است. علاوهبراین، مطالعه حاضر ارتباط بین کنترلهای داخلی فرایندهای حسابرسی برونسپاری شده و حسابرسی سازمانرا مورد بحث قرار میدهد. برونمرزیسپاری فرایندهای حسابداری به یکی از شیوههای معمول فرایندهای تجاری تبدیل شده است که توسط اکثر شرکتها جهت کاهش هزینهها و تمرکز بر اولویتهای اصلی سازمان بکار میرود. با این وجود،درک ما درباره کنترلهای داخلی فرایندهای برونسپاری شده، محدود است. یافتههای اصلی پیشنهاد میکند که برون مرزی سپاری موجب صرفهجویی در هزینهها میشود و به مشتریان اجازه میدهد تا بر اولویتهای اصلی سازمان تمرکز کنند. اما برونمرزیسپاری خطراتی را نیز برای مشتریان سازمان در پیدارد. برای کاهش این خطرها و مطابقت آن با الزامات قانونی کشورها، مشتریان و فروشندگان نیاز دارند تا بطور موثر کنترلهای داخلی کارآمد را برای فرایندهای کسب و کار برون سپاری شده، ایجاد کنند. مشتریان باید به دنبال فروشندگانی باشند که فرایندهای تجاری مناسبی داشته باشند وتمایل به فراهم آوردن گزارشی درباره کنترل خدمات ارائه شده داشته باشند. علاوه بر این، مشتریان باید از برون مرزیسپاری فرایندهایی که اثر نامطلوبی بر سیستم کنترل داخلی دارند، اجتناب کنند. بطور مشابه، فروشندگان باید از انجام دادن فرایندها برای مشتریانی که از نگهداری کارآمد کنترلهای داخلی ناتوان هستند، جلوگیری کنند. مطالعه ماپیامدهایی برای دانشگاهیان و محققان در درک عوامل و عواقب ناشی از کنترل داخلی برای فرایندهای برونسپاری شده دارد. این مطالعه سعی میکند با پرکردن شکاف موجود در پژوهشهای قبلی در زمینه کنترلهای داخلی و حسابرسی، مجموعهای از سوالات پژوهشی را برای پژوهشهای علمی توسعه دهد.

لینک کمکی