فایل word تاثير شفافيت گزارشگري مالي بربازده غير عادي سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير شفافيت گزارشگري مالي بربازده غير عادي سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تاثیرشفافیت گزارشگری مالی بر بازده غیرعادی سهام با استفاده ازمدلهای مک نیکولز و دچو و دیچودر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در 99 شرکت طی یک دوره زمانی 6 ساله )از سال 8311 الی 8393( مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی از مدل های مک نیکولز و فرانسیس و همکاران و برای محاسبه بازده غیر عادی سهام نیز از مدل سه عاملی فاما و فرنچ ) 8993 ( استفاده شده است. تحلیل دادههای این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است، که در این راستا از نرم افزار صفحه گسترده Excel جهت سازماندهی و محاسبه متغیرها استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار 1 Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی بر بازده غیرعادی سهام تأثیری معکوس دارد. همچنین نتایج متغیرهای کنترلی پژوهش دلالت بر وجود تأثیر مستقیم متغیرهای بازدهسالانه سهام، اهرم مالی، جریان نقدی عملیاتی سال آینده، بر بازده غیر عادی سهام و نیز تأثیر معکوس اندازه شرکت بر بازده غیر عادی سهام، دارد.

لینک کمکی