فایل word تجزيه، تحليل و برنامهريزي استراتژيک با رويکرد ماتريس برنامهريزي استراتژيک کمي QSPM مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي مارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه، تحليل و برنامهريزي استراتژيک با رويکرد ماتريس برنامهريزي استراتژيک کمي QSPM مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي مارون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر تحت عنوان تجزیه، تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM در شرکت پتروشیمی مارون می باشد که در راستای اهداف شرکت،چهار فرضیه برای تحقیق بیان گردیده است. نوع تحقیق کاربردی، توسعه ای و هدف آن ارزیابی و بدست آوردن جذابیت نسبی استراتژی ها در شرکت مورد مطالعه می باشد. از دو جامعه آماری خبرگان) 01 نفر( و کارشناسان) 01 نفر(برای آزمودن فرضیه ها استفاده گردیده است. سئوالات پرسشنامه شامل 42 سئوال برای اندازه گیری 2 مولفه در حوزه استراتژی های متمرکز و متنوع طرح و توزیع گردیده است.جامعه آماریبه تعداد 01 نفر انتخاب ولذا 01 عدد پرسشنامه که نمونه آن در پیوست شماره یک آمده است بین کارشناسان شرکت مذکور توزیع گردید که 01 عدد پرسشنامه تکمیل و برگشت شد . ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ 76/5 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب تحقیق می باشدو برای بررسی اولویت بندی تعدادی از متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردید که ثابت می کند متغیر ها از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند،سپس با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS اولویت بندی فرضیه ها از دید کارشناسان) 0- توسعه محصول 4- سرمایه گذاری جدید 3توسعه بازار 2- نفوذ در بازار (بدست آمده است. در مرحله بعد ده فرم ارزیابی ماتریس عوامل خارجی و داخلی بین خبرگان شرکت توزیع گردید و پس از امتیاز بندی و تهیه جداول مربوطه نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی 4554 و خارجی 4504 محاسبه گردید و با استفاده ماتریسترکیبی عوامل داخلی و خارجی ضرورت استفاده از استراتژی های متمرکز اثبات گردید. در مرحله نهایی با استفاده از ترکیب ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی و ساخت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی جذابیت نسبی استراتژی ها اولویت بندی شد که نتایج فرضیه ها از دیدگاه خبرگان) 0- سرمایه گذاری جدید 4- توسعه محصول 3- توسعه بازار 2- نفوذ در بازار (بدستآمد. در نتیجه با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد گردید شرکت مذکوردر برنامه ریزی استراتژیک شرکت با توجه به ماموریت و اهداف بلند مدت سازمان از استراتژی های متمرکز استفاده کند وبا تکیه بر قابلیت های داخلی و نقاط قوت از شرایط موجود بیشترین استفاده را داشته باشد و به صورت موازی استراتژی سرمایه گذاری و تنوع را با توجه به منابع مالی مناسب صورت در دستور کار خود قرار دهد.

لینک کمکی