فایل word تحليل اثر بخشي داده کاوي در حسابرسي به منظور کاهش ريسک عدم کشف با استفاده ازرگرسيون لجستيک در بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اثر بخشي داده کاوي در حسابرسي به منظور کاهش ريسک عدم کشف با استفاده ازرگرسيون لجستيک در بورس تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن ایفا می کندد. روش های داده کاوی می تواند حسابرسان رادر ارائه اظهارنظر حسابرسی یاری رساند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفتده شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک طی سال های 1390 الی 1394 با آزمون برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. در این مطالعه به منظور شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، شاخصهای مرتبط با سودآوری، نقدینگی، اهرمی، فعالیت، رشد، اندازه، دعاوی حقوقی، بهره وری و سایر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفتهاست. نمونه آماری تحقیق شامل 86 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده بالقوه برای ازمون انتخاب شده اند ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرته باتقلب) (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 85.8 درصد برخورداراست.بنابراین نتایج تحقیق حاکی از توان زیاد بامیزان صحت % 89 بهترین عملکرد را در شناسایی نوع گزارش حسابرسی داشت واین مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهایدولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید

لینک کمکی