فایل word تحليل ارتباط رهبري معنوي وتعهد سازماني نيروي انساني مورد مطالعه: شرکت فولاد اکسين خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ارتباط رهبري معنوي وتعهد سازماني نيروي انساني مورد مطالعه: شرکت فولاد اکسين خوزستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه رهبری معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان در شرکت فولاد اکسین خوزستان بوده است.کار کنان این شرکت باجمعیت 950 نفربه عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 272 نفربه عنوان نمونه موردبررسی تعین گردیدند. نمونه گیری در این تحقیق به روش طبقه ای)گروهی( صورت گرفته و پس ازتائید روایی ابزار تحقیق به وسیله متخصصان به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب حاصل برای پرسشنامه رهبری معنوی برابر0/731 وبرای پرسشنامه تعهد سازمانی کارکنان0/715 محاسبه گردید روش تحقیق حاضر با توجه به اینکه در شرکت فولاد اکسین خوزستان اجرا گردید، از حیث هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی )غیر آزمایشی( و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. و از نظر ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی است. تحقیق حاضر سعی دارد تا رابطه رهبری معنوی را با تعهد سازمانی کارکنان مورد سنجش قرار دهد. این روابط با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله از این تحقیق وجود رابطه مثبت و معنا دار رهبری معنوی را با تعهد سازمانی کارکنان.) ضریب اسپیرمن بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی کارکنانr=0/775 نشان می دهد همچنین یافته های تحقیق بیانگر آنند که مولفه های رهبری معنوی با تعهد سازمانی کارکنان نیز رابطه مثبت و معناداری دارند.

لینک کمکی