فایل word تحليل تأثير ادراک سرمايه گذاران از متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل تأثير ادراک سرمايه گذاران از متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

ادراک سرمایهگذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است که میتواند تأثیرات گستردهای بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد .متغیرهای کلان اقتصادی همواره از زمان شکلگیری بازارهای سرمایه در دنیا از عوامل اثرگذار بر نوسانات و تغییرات این بازارها بودهاست . اما مسئله مهم نحوه ادراک سرمایه گذاران از متغیرهای کلان اقتصادی است که میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد سهام شرکتهاداشته باشد. پژوهش حاضر در صدد بررسی ادراک سرمایهگذاران از متغیرهای کلان اقتصادی و ارتباط آن با عملکرد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی نظر آنها بر تأثیر هر یک از متغیرها بر عملکرد سهام شرکتها میباشد. جامعه آماری این پژوهش سهام داران حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه 300 نفر میباشد. در این پژوهش از روش مطالعهپیمایشی و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی ارتباط میان متغیرها و از مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ادراک سهامداران از متغیرهای کلان اقتصادی با معنی داری بالا بر عملکرد سهام تأثیر دارد

لینک کمکی