فایل word تحليل جهشي نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل جهشي نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثر جهش پولی نرخ ارز و شاخص کل قیمت سهام صورت پذیرفت. محدوده زمانی این تحقیق از ابتدای مهرماه 1392 شروع و به ابتدای مهر ماه 1393 ختم می شود. در تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان جهش پولی نرخ ارز وشاخص کل قیمت سهام بورس از مدل اقتصاد سنجی ARDL استفاده شده است. جهش پولی نرخ ارز با استفاده از سه معیار حجم پول، درآمد ملی و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بدست آمده و تاثیر آن بر شاخص کل قیمت سهام سنجیده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین بین درآمد ملیو شاخص کل قیمت سهام رابطه ی معناداری وجود ندارد و در نهایت بین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و شاخص کل قیمت سهام رابطه ی معناداری وجود دارد . بررسی های آماری بیشتر نشان داد که نتایج تحقیق قابل اتکا می باشند و رگرسیون براز شده کاذب نمی باشد

لینک کمکی