فایل word تحليل سود مندي تکنيکهاي تحليل عاملي و قدرت بنيادي به کمک تحليل عاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل سود مندي تکنيکهاي تحليل عاملي و قدرت بنيادي به کمک تحليل عاملي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

سهامداران برای سرمایه گذاری باید سهامی را انتخاب کنند که ثروت آنان را به نحو بهینه در آینده افزایش دهد. یکی از تکنیکهای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی دارای روشهای مختلفی برای ارزیابی اوراقبهادار است. اما ممکن است سرمایه گذاران هنگام استفاده از مدلهای مختلف تحلیل بنیادی برای یافتن ارزش ذاتی سهام با تناقض میان نتایج مدل ها روبرو شوند. در این صورت تصمیم گیری سخت و مشکل خواهد بود. پژوهش حاضر با طراحی یک متغیر کلی از تلفیق مدلهای مختلف تحلیل بنیادی با نام قدرت بنیادی به بررسی سودآوری واقعی سهام انتخاب شدهتوسط این روش پرداخته است. این پژوهش با هدف برآورد بهترین ارزش ذاتی سهام برای سرمایهگذاری صورت گرفتهاست. شرکتهای بورسی دارای ارزش دفتری مثبت که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم میشود و از سال 1388 تا سال 1393 نیز در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند. دادههای مورد نیاز جهت محاسبه ارزش ذاتی از صورتهای مالی منتشر شده در شبکه کدال و همچنین نرمافزار ره آورد نوین حاصل گردیدهاست. به منظور انجام این پژوهش ابتدا ارزش ذاتی سهام شرکت ها با استفاده از مدلهای ارزشگذاری سهام مورد محاسبهقرار گرفت، سپس، با تحلیل عاملی، نسبت V/P حاصل از تلفیق این مدل ها که قدرت بنیادی نامگذاری میشود، مشخصگردید بعد از تشکیل پرتفوهای پر بازده و کم بازده توسط این نسبت، بازده واقعی ماهانه این پرتفوها با استفاده از آزمون میانگین یک نمونه ای مود ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از سودآوری روشهای عملکرد دفتری و ارزش گذاری اختیار طبیعی ) ROM ( در بازه ماهانه دارد. این پژوهش همچنان نشان داد که روشهای P/E آتی، P/E منصفانه، جریان نقدی آزاد سهامداران و مدل سود باقیمانده نمیتوانند در برای سهامداران در بازه ماهانه سودآور باشند. به علاوه نتایجپژوهش نشان میدهد که انتخاب سهام با قدرت بنیادی حاصل از تلفیق مدلهای فوق نیز نمیتواند همراه با سودآوری باشد.

لینک کمکی