فایل word تحليل عملکرد در نظام آموزش سلامت بر اساس مدل تعالي سازمانيEFQM مطالعه موردي دانشکده هاي پرستاي و مامايي اهواز و آبادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عملکرد در نظام آموزش سلامت بر اساس مدل تعالي سازمانيEFQM مطالعه موردي دانشکده هاي پرستاي و مامايي اهواز و آبادان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد یکی از مهم ترین فعالیت ها در هر سازمان است که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دست یابی به هدف ها، به شیوه ای اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد . . ایجاد روشهایی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است . مدل نعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی EFQM یکی از معروف ترین مدل ها ، به عنوان یک ابزار فراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان ها ، به کمک مدیران می آید تا آنها را در شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاری نماید . هدف مطالعه حاضر ، ارزیابی عملکردکلان دانشکده های مورد مطالعه با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM در نظام آموزش سلامت است .جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق را کارکنان ، کارشناسان و اعضاء هیات علمی دانشکده های مذکور به تعداد 71 نفر تشکیل داده اند ؛جهت جمع آوری داده ها ، از پرسشنا مه ای بر مب A نای آخرین ویرایش مدل تعالی سازمانی استفاده گردید و همچنین برای برآورد پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با مقدار 99 /. مورد تأیید قرار گرفت . اطلاعات به دستآمده از طریق پرسشنامه به روش های توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS 21 و Amos 20 مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفتند و از آزمون های تحلیل واریانس ، test - t ، آزمون post- hoc روش توکی ) Tukey Test ( و مدل معادلات ساختاری SEM با روش شبیه سازی) Boot strap ( استفاده گردید .بر اساس پاسخ های جمع آوری شده ، بااستفاده از پرسشنامه ساختار یافته در بین معیارهای بعد توانمندسازها ، معیار فرایندها بیشترین و معیار رهبری کمترین اثر را بر روی تعالی عملکرد دارند . در بین معیارهای بعد نتایج نیز ، نتایج کلیدی عملکرد بیشترین و نتایج جامعه کمترین تاثیر را برروی تعالی عملکرد دارا هستنند.

لینک کمکی