فایل word تحليل مديريت سود با تمرکز برروي اقلام تعهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل مديريت سود با تمرکز برروي اقلام تعهدي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکتها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در سود است. بررسی مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیینسود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی بعنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. این تحقیق از نوع کتابخانه و آرشیوهای اینترنتی مروری به تاریخچه تحقیقات انجام شده و بررسی مدیریت سود می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سود و رشد افزاینده سود به خودی خودشاخصی از وضعیت و فرصتهای رشد تجاری خوب هستند و ممکن است با اقلام تعهدی و افزایش سرمایه گذاری همراه باشند.اگر بخش زیادی از سود بالا به جریانهای نقدی تبدیل گردد، احتمال بیشتری دارد که وضعیت تجاری خوب باشد، اقلامتعهدی احتمال بیشتری دارد که به جریانهای نقدی آتی تبدیل گردد و سرمایه گذاری های انجام شده، اضافه ارزش ایجاد نماید

لینک کمکی