فایل word حسابداري مديريتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حسابداري مديريتي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تنوع حسابداری و اهداف آن عم ا ل برای تهیه و مهیا سازی اطلعات با استفاده از معیارهای اندازهگیری فرآیندهای اقتصادی در طول دورههای مختلف و برای ذینفعان مختلف، متعدد میباشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورتگذشتهنگر و برای تهیه و تنظیم اطلعات جهت تصمیمگیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان میباشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینهتر از اطلعات برای ترسیم چشماندازهای مدیریت کمک مینماید چرا که این اطلعات مورد نیاز است و بمنظور اطمینانبخشی از برنامهریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیمگیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل میباشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده ازاطلعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان میدهد اما عملا این اطلعات نشانی از دلایل وعوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمیدهد. بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را میتوان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملا اطلعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهتگیریها و ایدههای آیندهنگری امری عملی میباشد

لینک کمکی