فایل word خوشه بندي کارکنان بر اساس آنتولوژي شخصيتي و تشکيل تيمهاي کاري در شرکت تامين وتصفيه آب تهران امور آبرساني جنوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خوشه بندي کارکنان بر اساس آنتولوژي شخصيتي و تشکيل تيمهاي کاري در شرکت تامين وتصفيه آب تهران امور آبرساني جنوب :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در تمام سازمانها یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف کار تیمی است. در همین راستا می بایست عوامل موثر بر تشکیل یک تیم کارآمد را شناسایی و در جهت تشکیل آن اقدام کرد. از آنجا که تشکیل تیمهای موثر در سازمان فرایندیپیچیده است، بهترین نتیجه، در داشتن دانش کافی و بکارگیری آن خواهد بود. این مطالعه به امکان خوشه بندی گروه کارکنان در شرکت تامین و تصفیه آب تهران امور آبرسانی جنوب بر اساس آنتولوژی شخصیتی و تشکیل تیمهای کاری میپردازد. نتایج نشان می دهد یکی از عوامل مهم در تشکیل تیم و افزایش عملکرد تیم، توجه به تیپهای شخصیتی کارکنان و تفاوتهای فردی هر یک از آن هاست و یکی از شرایط مهم رسیدن به این هدف، ترکیب مناسب افراد بر اساس تیپ شخصیتی آنها در تشکیل تیم است. پایایی پرسشنامه شخصیت شناسی سیدنی 68.0 از روش آلفای کرونباخ بدست آمدکه نمایانگر پایایی قابل قبول است و همچنین جهت تحلیل تیپهای شخصیتی کارکنان از ابزار شخصیت شناسی مایرز - بریگز استفاده گردید. جهت تشکیل آنتولوژی از نرم افزار Protégé استفاده شد و نهایتا جهت انجام خوشه بندی میانگین پراکندگی تیپهای شخصیتی در نرمافزار Excel بدست آمد و نتایج در نرم افزار Spss تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد خوشهبندی افراد بر اساس آنتولوژی شخصیتی آنها امکان پذیر است.

لینک کمکی