فایل word درگيري مشتري در شبکه اجتماعي مورد مطالعه: رفتار مشتري مربوط به صنعت پوشاک ورزشي شرکت نايک در فيسبوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درگيري مشتري در شبکه اجتماعي مورد مطالعه: رفتار مشتري مربوط به صنعت پوشاک ورزشي شرکت نايک در فيسبوک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با افزایش شبکه های اجتماعی آنلاین، علاقه شدیدی بر مفهوم درگیری مشتری در طول چندین دهه گذشته پدیدار شده است. البته بخاطر فقدان حمایت های تجربی و علاقمندیهای علمی، ماهیت درگیری مشتری نسبتا سربسته و مبهم مانده است.بنابراین مطالعات تجربی که با کمک نظریه صورت گرفته باشد و بهتر بتوان درگیری مشتریان به برند را در مفاهیمی از شبکه های اجتماعی آنلاین درک کرد وجود ندارد و ارتباط ناقصی بین کارشناسان وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق از بین بردن این فاصله از طریق مفهومی کردن درگیری برند مشتریان در شبکه های اجتماعی است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشدکه با روش پیمایشی)زمینه یابی( انجام می شود. جامعه آماری در این پژوهش، کاربران و اعضای پویای شبکه ی اجتماعی فیسبوک که صفحه شرکت نایک را در این شبکه اجتماعی دنبال می کنند، هستند که تعداد دقیق آنها اعلام نشده است. دراین تحقیق، به دلیل آنکه جامعه ی آماری نامشخص است، حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه نامحدود محاسبه گردید. روش نمونه گیری ، نمونه گیری در دسترس است. به منظور جمع آوری داده ها و آزمایش مدل درگیری مشتری به برند در شبکه های اجتماعی آنلاین، یک تحقیق آنلاینی با استفاده از الگوی مطلوبیت دارندگان حساب فیسبوک صورت گرفت. تمامی آنالیزداده ها با استفاده از یک نرم افزار پیش بینی گرایانه تحلیلی SPSS و یک برنامه کاربردی نرم افزار مدلسازی مسیر Smart PLS بکار برده شد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که درگیری برند مشتری بر محصول، برند و سبک زندگی تاثیر مثبت و معناداری دارد

لینک کمکی