فایل word رابطه ابعاد مديريت دانش با عملکرد شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ابعاد مديريت دانش با عملکرد شرکت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف ازاین تحقیق رابطه ابعادمدیریت دانش باعملکرد شرکت موردتحقیق می باشد دراین پژوهش ازچهارفرضیه شناسایی دانش تولیددانش توزیع دانش و کاربرد دانش استفاده شده است جامعه اماری کارکنا واحدشرکت موردتحقیق می باشد و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده است و روش جمع اوری اطلاعات پژوهش میدانی پرسشنامه است نتایج سوالات پژوهش دردوقسمت امارتوصیفی و استنباطی مشخص گردید درامارتوصیفی بااستفاده ازشاخصهای فراوانی و درصد و میانگین ونمودار به بررسی پژوهش پرداختیم و دراماراستنباطی بااستفاده ازالفای کرونباخ و ازمون همبستگی به بررسی فرضیه های پژوهش پرداختیم

لینک کمکی