فایل word گروهبندي اعتباري مشتريان بانکي بر اساس نسبتهاي مالي با استفاده از تکنيک خوشهبندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گروهبندي اعتباري مشتريان بانکي بر اساس نسبتهاي مالي با استفاده از تکنيک خوشهبندي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در فضای کسب و کار رقابتی کنونی، مدیریت ارتباط با مشتریان اهمیت بسزایی یافته است و موفقیت سازمانها در گرو شناخت صحیح مشتریان می باشد. به همین دلیل برای موفقیت یک سازمان لازم است سازمان ها مشتریان خود را بهدرستی شناسایی و تمایز میان گروههای مختلف مشتریان را شناسایی نمایند و با مجهز شدن به این دانش، استراتژیها و برنامه های بازاریابی خود را بهبود بخشند. یکی از راه های شناخت مشتریان، از طریق خوشه بندی آنها و شناخت ویژگیهای هر خوشه است. هدف پژوهش حاضر شناخت انواع مشتریان حقوقی یک بانک و خوشه بندی آنها بر اساس سطح ریسک اعتباری آن ها می باشد. بر این اساس در این تحقیق ابتدا به تعیین شاخصهای تأثیرگذار مالی در حوزه اعتباری پرداخته شده است و از این شاخص ها برای گروه بندی استفاده شده است. به منظور خوشه بندی از روش خوشه بندیK-meansاستفاده شده است. تعداد خوشه بهینه نیز با استفاده از شاخص ارزیابی دیویس بولدین مشخص شده است. درنهایت استفاده از الگوریتم خوشه بندی منجر به شناسایی سه گروه از مشتریان گردیده است. با خوشه بندی مشتریان و برچسب گذاری آنها میتوان استراتژی های متناسب با هر گروه از مشتریان را تدوین نمود. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند به بانک در شناسایی مشتریان به منظور اعطای وام یاری رساند

لینک کمکی