فایل word گروههاي غيررسمي در محيط کار جهاني: کار گروهي يا کار تيمي؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گروههاي غيررسمي در محيط کار جهاني: کار گروهي يا کار تيمي؟ :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این روزها، گروهها و تیمهای درون سازمانی، بهعنوان یک موضوع تحقیقاتی گسترده نمایان شدهاند. اما هنوز جنبهها و وجوهی دارند که باید مورد ملاحظه قرار گیرند؛ بهویژه در یک اقتصاد جهانی که فرصتها و چالشهای جدیدی را با خودبه همراه میآورد. با این زمینه در مقاله حاضر برآنیم تا به شفافسازی تفاوتهای بین گروه رسمی، گروه غیر رسمی و تیم، و به طور خاص به تفاوتهای بین کارگروهی و کار تیمی به عنوان سبکهای مختلف کار در سازمانها بپردازیم. همچنین عواقب و تبعات ناشی از به کار بردن گونههای نادرست سبکهای کاری، در یک موقعیت وظیفهای بخصوص که بهویژه در محیط واقعی کار جهانی حائز اهمیت است، را نشان میدهیم

لینک کمکی