فایل word گزارش حسابرس و نقدشوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش حسابرس و نقدشوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عواملی است که میتواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، دارایی است که به صورت نقد باشد یا به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر انواع بندهای شرط گزارش حسابرس برنقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 868 شرکت می باشد. در این تحقیق از دادههای پانل)تابلویی( با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 % نشان می دهد بین بندهای شرط ناشی از انحراف با اهمیت از استانداردهای حسابداری و بندهای شرط ناشی از انحراف با اهمیت در دامنه رسیدگی با نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین این نتایج نشان می دهد بین تکرار بند های شرط ناشی از انحراف با اهمیت از استانداردهایحسابداری و تکرار بندهای شرط ناشی از انحراف با اهمیت در دامنه رسیدگی با نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی