فایل word مؤلفههاي اخلاقحرفهاي ازديدگاه مديران ومعاونين تربيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مؤلفههاي اخلاقحرفهاي ازديدگاه مديران ومعاونين تربيتي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها به مثابه شریانهای حیاتی جوامع بوده و در این میان نقش آموزش و پرورش بر همگان روشن است. مهمترین منابع سازمان، منابع انسانی آن سازمان است و اخلاقیات فردی و سازمانی امری لاینفک ازمنابع انسانی می باشد، لذااین پژوهش به دنبال بررسی مؤلفههای اخلاقحرفهای معاونینتربیتیدرزیرمؤلفههایارتباطبا خویشتن ، دانش آموزان همکاران ، آموزش وپرورش میباشد.روش پژوهش از نوع توصیفی و بهشکل زمینهیابی است، جامعهی آماری معاونین تربیتی و مدیران مدارس مقطع متوسطه آموزشو پرورش منطقهی 5 در سال تحصیلی 93-94 می باشد ابزارگرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن با ضریب آلفای93/3 درصد بدست آمده است. در تحلیل دادههای حاصل از ابزار پژوهش از آزمونهای آمار توصیفی و آمار استنباطی ،آزمون نرمالیتی)کولموگروف سیمیرنف(وآزمونهایناپارامتریک )کای -اسکوئر( و)یو مانویتنی(، و درانجام محاسبات آماری از نرم افزار - spss16 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد : چهار مؤلفه ی اخلاق حرفه ای مورد نظر پژوهش، به میزان بسیار بالایی مورد توافق هر دو گروه می-باشد و بین دیدگاه مدیران و معاونینتربیتی تفاوت معنادار وجوددارد.

لینک کمکی