فایل word متنوع سازي سبد سهام با استفاده از رويکرد تحليل عاملي در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word متنوع سازي سبد سهام با استفاده از رويکرد تحليل عاملي در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تنوع بخشی و بخش نامطلوب ریسک به بررسی این رابطه در جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک نامطلوب در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد تحلیل عاملی پرداخته است . با جمع آوری اطلاعات تاریخی سهام طی یک دوره شش ساله1392-1387 مبادرت به تهیه لیستی متشکل از 148 شرکت شد که براساس اندازه آنها به دو گروه شرکتهای کوچک و بزرگ تقسیم و بر اساس نوع صنعت در سبدهای سهام همگن قرار داده شده و ریسک و بازده آنها محاسبه شد . سپس با تکیه بر مدل تحلیل عاملی وبا استفاده از روشهای ML و PC جهت استخراج عوامل ، عامل ها)سبدهای متنوع( بر اساس ضرایب ویژه آنها شناسایی و در نهایت در شرکتهای کوچک تعداد 13 پورتفولیو متنوع با متدPC و 11 پورتفولیوی متنوع با متدML و در شرکتهای بزرگ تعداد11 پورتفولیو متنوع با متدPC و 14 پورتفولیوی متنوع با متدML تشکیل داده ، ریسک و بازده آنها محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس ، همبستگی وt دونمونه مستقل فرضیات تحقیق مورد آزمون واقع شدند. نتایج نشان داد که همبستگی پورتفولیوهای همگن از ناهمگن بیشتر و متد PC ازمتد ML دارای نتایج بهتر بوده و پورتفولیوهای با بازده بالاتر متنوع تر هستند

لینک کمکی