فایل word مدلسازي الگوهاي رفتاري کارآفرينانه مطالعه موردي کارخانه مارپيچ باختر در کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي الگوهاي رفتاري کارآفرينانه مطالعه موردي کارخانه مارپيچ باختر در کرمانشاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

کارآفرینی، بنیاد و شالوده توسعه است که با ارزش آفرینیهای اقتصادی و معنوی برای افراد، سازمانها و جامعه در سطح ملی و فراملی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار میتواند پاسخگوی بسیاری از چالشهای روزجامعه باشد.پژوهش حاضر با هدف مدلسازی الگوهای رفتاری کارآفرینانه در کارخانه مارپیچ باختر و مجتمع نورد فولاد در کرمانشاه صورت گرفته است.روند تحقیق از نظر اهداف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی میباشد.ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد که روایی آن توسط استادان صاحبنظر و استاد راهنما تأیید شده وپایایی توسط آلفای کرونباخ با ضریب 57.0 تعیین شده است. بر اساس آزمونهای آماری این تحقیق میزان همبستگی و تببین عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی در نورد فولاد با 3 متغیر مطرح شده در پژوهش نشان میدهد که: در درجه اولمهمترین عامل موقعیت رقابتی مربوط به عوامل محیطی، در درجه دوم عوامل سازمانی و در درجه سوم عوامل فردی میباشد. همچنین نتایج مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای بررسی میزان همبستگی و تببین عوامل مؤثر بر فرایندکارآفرینی در مارپیچ باختر با 3 متغیر مطرح شده در پژوهش نشان میدهد که: در درجه اول مهمترین عامل فرآیند کارآفرینی مربوط به عوامل محیطی، در درجه دوم عوامل فردی و در درجه سوم عوامل سازمانی میباشد

لینک کمکی