فایل word مزيت رقابتي از رهگذر توجه به استراتژي هاي تغييرتاکيد بر دو راهبرد مشارکتي و تحولگرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مزيت رقابتي از رهگذر توجه به استراتژي هاي تغييرتاکيد بر دو راهبرد مشارکتي و تحولگرا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه بازارهای کسب و کار، پویا و غیر قابل پیش بینی بوده و به سازمان هایی نیاز دارندکه به طور مکرر تغییر را اجرا و پی گیری نمایند . عصری که ما در آن زندگی می کنیم تماماًرقابتی بوده و محیط بیرونی بسیار پیچیده، ناپایدار و غیر قابل پیشبینی است . کسب و کارهانمی توانند به روال گذشته عمل نمایند، کارکنان و سازمان ها و اجزای آن باید انعطاف پذیر بوده و قابلیت تطبیق و سازگاری را داشته باشند . تغییر در سازمان ها فراگیر شده است و به طور دائم اتفاق می افتد و غالباً نیزباسرعت زیادی همراه است . سازمان ها و بنگاه های اقتصادی نیز در دنیای پرشتاب امروزی دائماً در حال تغییر و تحول هستند وسازمان هایی می توا نند باقی بمانند که برای بقای خود مزیت رقابتی به وجود آورند.سازمان هایی موفق خواهند بود که در صحنه رقابت و در برابر تغییراتی که به سرعت رخ می دهد واکنش مناسبی از خود نشان می دهند.در این پژوهش به بررسی رابطه بین مزیت رقابتی و راهبرهای تغییر چین و بنه پرداخته شد.نتایج حاصل ز آزمون همبستگی پیرسون بیانگر تاثیر مثبتو معنادار استراتژی های تغییر بر مزیت رقابتی بود. با توجه به نتایج به دست آمده راهبردی که بیشتریت تاثیر را برای پذیرفتن تغییر به همرا دارد راهبرد مشارکتی میباشد سپس راهبرد تحولگرا، چرا که تغییر از طریق این راهبرد ریشه در تغییر فرهنگ سازمان دارد و با تغییرات بنیادین همراه است.

لینک کمکی