فایل word مسئوليت پذيري اجتماعي Social Responsibility مطالعه موردي معلمان مدارس ابتدايي شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسئوليت پذيري اجتماعي Social Responsibility مطالعه موردي معلمان مدارس ابتدايي شهر همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش وضعیت سنجی مسئولیت اجتماعی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان بوده است. پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه معلمان مدارس ابتداییشهر همدان که تعداد آن ها 1542 نفر می باشد. نمونه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 310 آزمودنی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی کارول1991 ( بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین مسئولیت پذیری اجتماعی و مولفه ( های آن در مدارس ایتدایی شهر همدان بالاتر از سطح متوسط می باشد. همچنین تفاوت معنیداری بین میانگین نظرات معلمان در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی بر حسب سنوات خدمت مشاهده شد، اما تفاوت معنی داری بر اساستحصیلات و سن مشاهده نشد.

لینک کمکی