فایل word مطالعه تاثير يادگيري سازماني در اثربخشي سيستمهاي اطلاعات کارخانه ايران خودرو خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير يادگيري سازماني در اثربخشي سيستمهاي اطلاعات کارخانه ايران خودرو خراسان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش آن در تصمیمگیری مدیران، به نظر میرسد که استفاده از تکنولوژی اطلاعات کارا و اثربخش بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد و شاید بتوان با جرأت گفت کهدر آینده نزدیک هیچ سازمانی بدون به کارگیری سیستم اطلاعاتی، که اطلاعات استراتژیک کارا و اثربخش را برای سازمان مهیا میسازد، نخواهد توانست با محیط متغیر و رقابتی رویارو شود یا به حیات خود ادامه دهد.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در اثر بخشی سیستمهای اطلاعاتی کارخانه ایران خودرو خراسان می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری اینپژوهش کاربران سیستم جامع اطلاعاتی شاغل می باشند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تلفیقی اثر بخشی سیستمهای اطلاعاتی مدل دلون و مک لین و یادگیری سازمانی مدل نیفه بهره گرفتهایم. دادههای بهدست آمده با استفاده از شاخصهای آماری و با استفاده از آزمون تحلیل وابستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد کارخانه ایران خودرو خراسان در زمینه یادگیری سازمانی در حد متوسط متعالی و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی نیز متوسط ارزیابی می گردد. یافته های مطالعه حاکی از آن استاثربخشی سیستمهای اطلاعاتی به طور معناداری با یادگیری سازمانی در ارتباط بوده و یادگیری سازمانی بر اثر بخشی سیستمهای اطلاعاتی اثر گذار می باشد

لینک کمکی