فایل word مطالعه رابطه بين سياست تقسيم سود و ارتباطات سياسي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه رابطه بين سياست تقسيم سود و ارتباطات سياسي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

شرکتهای سهامی، معمولاً در مورد تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ میکنند. تقسیم سود از دوجنبه بسیار مهم است: از یک نظر تقسیم سود عاملی اثرگذار بر سرمایهگذاری های پیش روی شرکتها است از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکتخواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو مدیران با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرارنمایند، تا هم فرصت های سودآور سرمایهگذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخیاز سهامداران را بپردازند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است. بررسی اثر رشد بر بازده آتی سهام در زمره موضوعاتی است که گستره شواهد تجربی پشتوانه آن در حال توسعه است. با توجه با مطالب ارائه شده مساله ای که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت مسئله ارتباطات سیاسی و سود نقدی سهام ، بازده سهام می باشد.در این تحقیق دو فرضیه بررسی رابطه ارتباطات سیاسی با سود نقدی و بازده سهام در قلمرو زمانی1393-1389 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نرم افزار Eviews8 برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها بررسی شدوبه طور خلاصه یافته های فرضیه اول نشان می دهد که در سطح اطمینان 19 %، ارتباطات بر سود نقدی سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد به عبارتی با افزایش ارتباطات، سود نقدی سهام نیز افزایش می یابد. همچنین یافته های حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و بازده سهام رابطهی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی