فایل word مطالعه عوامل استرسزاي شغلي و ارائه راهکارهاي کنترل و بهبود آن در کارکنان بانک مطالعه موردي: بانک مهر اقتصاد آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه عوامل استرسزاي شغلي و ارائه راهکارهاي کنترل و بهبود آن در کارکنان بانک مطالعه موردي: بانک مهر اقتصاد آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

استرس شغلی یک بیماری مزمن است که درنتیجه شرایط سخت کاری به وجود آمده و برروی عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی فرد تاثیر میگذارد هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه عوامل استرس زا و ارایه راهکارهای کنترل و بهبود پدیده استرس درکارکنان بانک مهراقتصاد اذربایجان شرقی می باشد تحقیق حاضر براساس هدف ازنوع کاربردی و ازنظر شیوه گرداوری اطلاعات نوع روش جمع اوری اطلاعات به صورت روش میدانی و اکتشافی است برای انتخاب نمونه اماری ازجامعه اماری ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است دراین تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع اوری اطلاعات ازروایی نمادی یا صوری استفاده گردید برای ازمون پایایی سوالات پرسشنامه ازالفای کرونباخ استفاده شده است براین اساس بایک مطالعه مقدماتی روی 12 نفر ازکارکنان بانک مهربااستفاده زنرم افزار spssپایایی سوالات موردبررسی به دست آمد 92درصد بدست آمد نتایج نشان داد که هرسه فرضیه اصلی بکاررفته دراین تحقق مورد تایید قرارگرفتند

لینک کمکی