فایل word مطالعه و بررسي آسيب هاي منابع انساني و رابطه آن با عملکرد مورد مطالعه: بانک ملت استان سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه و بررسي آسيب هاي منابع انساني و رابطه آن با عملکرد مورد مطالعه: بانک ملت استان سمنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی آسیب های منابع انسانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی در قالب مطالعه ای موردی در بانک ملت استان سمنان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مرتبط و مطلع در شعب بانک ملت در استان سمنانبه تعداد 06 نفر می باشند که از نظرات تمامی این افراد در بررسی و تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده شده است. ابزار گردآوریداده ها یک پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. همچنین از روش اسنادی برای ارزیابی عملکرد بانک ملت بهره گرفته شده است. نتایجحاصل از تحلیل داده ها نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینهای و مؤلفه های زیرمجموعه آنها به عنوان معیارهای آسیب شناسی منابع انسانی در بانک ملت استان سمنان در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین مطابق نتایج تحقیق بین عوامل ساختاری، رفتاری و زمینهای با توجه به وضعیت آنها در بانک ملت استان سمنان تفاوت معنی داری وجود دارد. به علاوه نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین آسیب های منابع انسانی با عملکرد بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی