فایل word مطالعه و تبيين جايگاه درآمدزايي مشارکتي در آموزش و پرورش شهرستان مراغه با رويکرد اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه و تبيين جايگاه درآمدزايي مشارکتي در آموزش و پرورش شهرستان مراغه با رويکرد اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

اموزش و پرورش یکی ازنهادهای اصلی جامعه به عنوان یکی ازارکان توسعه پایدار شناخته شدها ست که تعلیم و تربیت و ساختن انسان مطلوب و موثر را درجامعه برعهده دارد یکی ازمکانهایی که میتواند زمینه امادگی ذهنی برای مشارکت درتشکلها را برای افراد ایجادکند نهاداموزش و پرورش است مشارکت یکی ازپدیده هایی است حاصل کنش متقابل انسانهاست و درواقع اقدامی متقابل موثر وکارا است که برای اهداف اجتماعی صورت میگیرد پژوهش حاضر باهدف کلی بررسی میزان مشارکت والدین درامور اموزشی مدرسه باشاخصها و مولفه های مبتنی برنقشه جامع علمی کشور و سندتحول بنیادین اموزش و پرورش است حجم جامعها ماری این تحقیق اولیای دانش اموزان به تعداد 70نفر است ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که با25گویه درمقیاس چهاردرجه ای لیکرت تهیه شد و سنجش گویه های پرسشنامه بصورت صوری یانمادی و ضریب اعتبار براساس الفای کرانباخ معادل 0/95 به دست آمد داده های حاصل به وسیله امارتوصیفی و اماراستنباطی محاسبه و تجزیه و تحلیل شده است

لینک کمکی