فایل word مقايسه تعهد سازماني اساتيد دانشگاه آزاد و پيام نور نکاء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تعهد سازماني اساتيد دانشگاه آزاد و پيام نور نکاء :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق مقایسه تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد و پیام نور نکا بود روش تحقیق توصیفی ازنوع علی و مقایسهای بود جامعه آماری این تحقیق ک یه اساتید دانشگاه آزاد نکاء 45 نفر و دانشگاه پیام نورنکا 140نفر بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان در دانشگاه آزاد نکا 40نفر و پیام نورنکا 103 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد الن و میر بود که پایایی آن 0/95 محاسبه شد برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی و نمودارو اماراستنباطی ازازمون t برای دوگروه مستقل و ازمون فریدمن استفاده شد نتایج نشان داد که تعهدمستمر و تعهدهنجاری اساتید دانشگاه آزادنکا بیشتر ازاساتید پیام نورنکا بود ولی تعهدعاطفی اساتید دانشگاه پیام نوربیشت رازاساتید دانشگاه ازاد نکابود مولفه های تعهدسازمانی اساتید دانشگاه آزادنکا بیشتر ازاساتید دانشگاه پیام نور بود نتایج رتبه مولفه ها نشان داد که دردانشگاه پیام نورتعهدعاطفی رتبه اول و تعهدمستمر رتبه دوم و تعهدهنجاری رتبه سوم ولی دردانشگاه آزادنکا تعهدمستمر رتبه اول و تعهدهنجاری رتبه دو م و تعهدعاطفی رتبه سوم را دارا بودند

لینک کمکی