فایل word مقايسه ديدگاه مديران و کارکنان در خصوص عوامل موثر بر پذيرش دورکاري بر اساس مدل پذيرش فناوري ديويس مورد مطالعه: سازمان بازنشستگي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ديدگاه مديران و کارکنان در خصوص عوامل موثر بر پذيرش دورکاري بر اساس مدل پذيرش فناوري ديويس مورد مطالعه: سازمان بازنشستگي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

بر اساس مدل مقایسه پذیرش فناوری دیویس، عوامل مختلفی بر پذیرش دورکاری تاثیرگذار هستند. در این پژوهش سعی شده است تا بین دیدگاه مدیران و کارکنان سازمان بازنشستگی در خصوص عوامل درونی و بیرونی موثر بر پذیرشدورکاری بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس مقایسهای انجام شود. بدین منظور، پرسشنامه استاندارد شده در اختیار 571 نفر کارکنان و مدیران سازمان بازنشستگی کشور قرار گرفت و در نهایت با جمعآوری این پرسشنامهها، به تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش پرداخته شد. به منظور انجام این مقایسه، از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و از توزیع tاستیودنت استفاده شد. یافتههای این پژوهش نشان داد که فرضیههای اول )عوامل فردی(، دوم )عوامل سازمانی(، و چهارم )عوامل فناوری( رد شده، یعنی دیدگاه مدیران و کارکنان نسبت به تاثیر این عوامل بر پذیرش دورکاری با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد، و در عوض فرضیههای سوم )عوامل اجتماعی(، پنجم )درک سهولت استفاده از دورکاری(، و ششم )درک مفید بودن دورکاری( رد نشد، یعنی اینکه دیدگاه مدیران و کارکنان در خصوص تاثیر این عوامل بر پذیرش دورکاری با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.

لینک کمکی