فایل word مقايسه قدرت توضيحي مدلهاي رشد غيرعادي سهام و مدل ارزيابي سود باقيمانده در تعيين ارزش شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه قدرت توضيحي مدلهاي رشد غيرعادي سهام و مدل ارزيابي سود باقيمانده در تعيين ارزش شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

این پژوهش به مقایسه قدرت توضیحی مدل رشد غیر عادی سهام و مدل ارزیابی سود باقیمانده در تعیین ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.مدل ارزیابی سودباقی مانده،ارزش شرکت راتابعی از سودوارزش دفتری حقوق صاحبان سهام درروش حسابداری مازادخالص ومدل رشدغیرعادی سهام،ارزش شرکت راتابعی ازمیزان رشد غیر عادی سهام درهردوره میداند.جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 063 شرکت تشکیل می دهدکه نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک دراین پژوهش، تعداد 27 شرکت پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران دردورهی زمانی 1389 تا 1393 بررسی شده است. این پژوهش از یک فرضیه اصلی که به مقایسه قدرت توضیحی مدل رشد غیرعادی سهام و مدل ارزیابی سود باقیمانده در تعیین ارزش شرکت و دو فرضیه فرعیکه مقایسه قدرت توضیحی متغیرهای مستقل و وابسته در کل صنایع و صنایع مختلف میپردازد تشکیل شده است. جهت آزمون فرضیه ها ازدادههای تلفیقی درطی دورهی پژوهش استفاده شده است.به منظورمقایسهی قدرت توضیحی دومدل،معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده،میانگین مجذورات خطا،آمارهی F رگرسیون وهمچنین معیارهای آکائیکوشوارتز بیزین مورد استفاده قرارگرفت.نتایج نشان میدهدکه بین قدرت توضیحی این دومدل درتعیین ارزش شرکتها – درحالت کلی ودرصنایع مختلف،تفاوت معنی داری وجودنداردوتقریباًدرتمامی موارد،مدل ارزیابی سود باقیمانده درتعیینارزش شرکتها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

لینک کمکی