فایل word مواجهه حسابداران دولتي يا عمومي با دشواري هاي اخلاقي امروزي با تاکيد بر نقش موثرآموزش حسابداران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مواجهه حسابداران دولتي يا عمومي با دشواري هاي اخلاقي امروزي با تاکيد بر نقش موثرآموزش حسابداران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه دنیای تجارت حسابداران را بعنوان افراد حرفه ای شایسته، صلاحیت دار می پذیرد که به خدمات حرفه ای آنها برای تصمیم گیری اتکاء می کند و همچنین سازمان های مالی و حرفه ای نیز می بایست برای کسب سطح بالائی از تمامیت)کمال( مورد اعتماد باشند. با توجه نقش موثر اخلاق درپایدار بودن این الزامات پژوهش های گسترده ای در راستای کسب شناخت از دشواری های اخلاقی پیش روی حسابداران صورت می پذیرد و بر اساس آنها راه های صحیح واکنش در برابر این دشواری ها بر مبنای آموزش و درک تصمیم گیری اخلاقی برای حرفه ای های حسابداری فعلی و آینده تعیین میگردد. با توجه به این امر این پژوهش با تمرکز بر موضوع اخلاق یا اصول اخلاقی در حسابداری عمومی )دولتی( چندین مفهوم مهم مرتبط با استدلال اخلاقی موجود در این خصوص را ترسیم می نماید تا از دشواری های اخلاقی پیش رویحسابداران آگاهی کسب نماید. همچنین این مقاله تلاش دارد که بعضی از اصول اخلاقی و ادبیات استدلال روحی )معنوی( را به دشواری های اخلاقی واقعی که امروزه حرفه ای ها در این حوزه تجربه می کنند متصل سازد و نهایتا بحث را تا بررسی اشارات یا دلالات به آموزش اخلاق در حسابداری بسط می دهد.

لینک کمکی