فایل word موانع اجراي حسابرسي عملياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word موانع اجراي حسابرسي عملياتي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی زمانی استقرار مییابد که سیاستگذاران و همچنین عموم مردم اطمینان حاصل کنند که از منابع و درآمدهای ملی به صورت کارآمد بارعایت صرفه اقتصادی و اثربخش استفاده میشود. حسابرسی عملیاتی به انجام این رآیند کمک میکند. زیرا گزارش عملیاتی مدیران را در سطوح مختلف دولت ارائه می کند. با توجه به اهمیت حسابرسی عملیاتی در ارزیابیعملیاتی دستگاههای اجرایی دولتی و تاکید سازمانهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور بر شناسایی موانع و مشکلات بر سر راه اجرای حسابرسی عملیاتی در دستگاههای اجرایی دولتی موضوع بررسی موانع و چالش های پیش روی دیوان محاسبات در اجرای حسابرسی عملیاتی دستگاههای دولتی توسط پژوهشگر برای تحقیق انتخاب گردید که بدین منظور محقق ضمن مطالعات و بررسی های کتابخانهای در پیرامون پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع با بررسی میدانیپرسشنامه بین جامعه آماری متشکل از سر حسابرسان ارشد سرحسابرسان حسابرسان ارشد و حسابرسان دیوان محاسبات استانهای مازندران گیلان و گلستان توزیع گردید. نتایج حاصل ازتجریه و تحلیل پرسشنامههای تکمیل شده نشان میدهد موارد زیر به ترتیب اهمیت پس از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق به روش آمار توصیفی )شاخصهایی نظیر میانگین درصدفراوانی و انحراف معیار و استفاده ازنرم افزار spss به عنوان فایل word موانع اجراي حسابرسي عملياتي در دستگاههای اجرایی دولتی مورد شناسایی و تایید قرار داد عدم اجرای کامل بودجه ریزی عملیاتی * نبود استناد قانونی و ضمانت اجرایی در اجرای حسابرسی عملیاتی* تخصصی نبودن هیات های حسابرسی و حسابرسان

لینک کمکی