فایل word مجتمع تجاري تفريحي با رويکرد سرزندگي و تعاملات اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مجتمع تجاري تفريحي با رويکرد سرزندگي و تعاملات اجتماعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

کیفیت عرصه های عمومی یکی از مهمترین معیارها در تشکیل فضاهایی جهت رشد اجتماعی افراد و پویایی شهرهاست انسانها همواره با ایجاد فضاهایی در شهر نیاز ذاتی خود به برقراری روابط اجتماعی را برآورده کرده اند ساختارهایی که از نظر اجتماعی فعال بوده و امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در درون جامعه و در کالبدی سازمان یافته را فراهم آورده اند در نظریه های هنجاری طراحی معماری اظهار نظرهای زیادی راجع به چگونگی تاثیر طراحی بر تعامل اجتماعی مردم شده است مجتمع های تجاری تفریحی بستر و مامنی برای برقراری روابط اجتماعی هستند وجود این فضاها به منظور استفاده شهروندان برای تجربه های فرهنگی و اجتماعی ضروری است در این مجموعه ها فعالیت اصناف همگانی بودن دیدارگاه بودن به عنوان مولفه های تاثیر گذار بر روابط اجتماعی شناسایی شده اند که منجر به حضور مردم در فضا لذت بردن از فضا و تامین آسایش روانی و تبادلات و ارتباطات فرهنگی و اقتصادی می شوند همچنین می توانند زمینه ساز محیطی برای ارتقای تعاملات اجتماعی نشاط و پویایی اجتماعی و رشد اجتماعی شهر باشند طراحی یک مجتمع تجاری تفریحی با این رویکرد با تامین نیازهای اساسی بهبود ارتقا سطح زندگی برای همه باعث جذاب و متمایز کردن آنها خواهد شد این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است هدف از این پژوهش بررسی سرزندگی بررسی سرزندگی و ارتباطات اجتماعی در مجتمع های تجاری تفریحی است

لینک کمکی