فایل word اثر آموزش حرفه اي کودکان کم توان ذهني آموزش پذير بررضايت از زندگي والدين کودکان کم توان ذهني آموزش پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر آموزش حرفه اي کودکان کم توان ذهني آموزش پذير بررضايت از زندگي والدين کودکان کم توان ذهني آموزش پذير :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثر آموزش حرفه ای کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و رضایی در زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر در سال تحصیلی 93-1392 شهرستان قاینات انجام گرفت. این پژوهش پژوهش نیم آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس استثنایی در سطح شهر قاین بود که از این جامعه آماری نمونه مشتمل بر 30 نفر از دانش آموزان استثنایی شهر قاین با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای به دست آورد و داده ها از پرسش نامه رضایت از زندگی ( SWLS ) استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون t (مستقل و وابسته) و تحلیل آن کواریانس و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحلیل آماری مقایسه میانگین های رز در زندگی والدین گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون - پس آزمون و پس آزمون - پیگیری نشان داد تنها بین میانگین رضایت از زندگی والدین در گروه آزمایش در دو مرحله پیش آزمون - پس آزمون تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. پس نتیجه پژوهش این بود که آموزش حرفه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بر زد و زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر تأثیر معنی داری دارد.

لینک کمکی