فایل word بررسي رابطه مهارت هاي اجتماعي و پذيرش اجتماعي در کودکان پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه مهارت هاي اجتماعي و پذيرش اجتماعي در کودکان پيش دبستاني :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ی بین مهارت های اجتماعی و پذیرش اجتماعی در کودکان و پیش دبستانی شهر مشهد اجرا شد روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه ی آماری ، کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، مرکز پیش دبستانی فرزندان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد 69 نفر شامل 28 دختر و 41 پسر بودند انتخاب و تحت آزمایش قرار گرفتند پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش مقیاس درجه بندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت( 1999 ) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل بین مهارت های اجتماعی و پذیرش اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری را نشان داد. بین مهارت های اجتماعی گروه کودکان محبوب و مطرود نیز با استفاده از آزمون t رابطه ی معناداری مشاهده شد یعنی نمرات گروه محبوب درمهارتهای اجتماعی بیشتر از گروه مطرود بدست آمد.در عامل جنسیت نیز با استفاده از آزمون t نتایج بدست آمده نشان داده که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

لینک کمکی