فایل word بررسي رابطه ميزان تنيدگي والد- کودک مادران با ميزان هوش هيجاني مادران و کودکان آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميزان تنيدگي والد- کودک مادران با ميزان هوش هيجاني مادران و کودکان آنان :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان تنیدگی والد – کودک مادران با میزان هوش هیجانی مادران و کودکان آنان در شهرستان کاشمر است. طرح پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی ،همبستگی و جامعه اماری آن مادران کودکان مهد کودک های شهرستان کاشمر در سال تحصیلی 90-91می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 60 والد (مادر) انتخاب شدند. ابراز مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تنیدگی والدین (PSI) ابیدین ( 1990 ) و پرسشنامه هوش هیجانی بار - ان ( 1998 ). با استفاده ازنرم افزار Spss و روش رگریسیون در تحلیل داده ها استفاده شده است. این نتایج به دست آمد که: بین هوش هیجانی مادران کودکان با میزان تنیدگی آنان رابطه معنا دار وجود دارد. میزان تنیدگی مادرانی که هوش هیجانی کمتری دارند بیش از مادرانی است که هوش هیجانی بیشتری دارند.

لینک کمکی