فایل word بررسي روايي و اعتبار يابي آزمون نظريه ذهن در گروهي از دانش آموزان با و بدون اختلال يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روايي و اعتبار يابي آزمون نظريه ذهن در گروهي از دانش آموزان با و بدون اختلال يادگيري :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زمینه مسئله: شناخت اجتماعی، شامل تفکر در باره افکار، احساسات، نگرش ها و رفتارهای خود و دیگران و نیز استدلال در باره انسان ها و روابط انسانی است. این جنبه از رشد شامل چندین سازه میشود که نظریه ذهن از مهمترین سازههای آن است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریه ذهن (فرم 38 سوالی) در گروهی از دانش آموزان اختلال یادگیری و عادی شهر بیرجند بود. در راستای این هدف آزمون مزبور بر روی 194 نفر ( 74 اختلال یادگیری و 120 عادی) از دانش آموزان پایه سوم و پنجم ابتدایی اجرا شد. روش: در پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی پرسش نامه نظریه ذهن از ضریب همبستگی دو رشته ای استفاده شد. و میزان پایایی از روش کودر ریچادرسون استفاده شد. یافته: پایایی پرسش نامه نظریه ذهن 0/81 به دست آمد. این مقدار نشان دهنده آن است که پرسش نامههای مورد استفاده از قابلیت اعتماد و یا به بیان دیگر از پایایی خیلی خوبی برخوردار می باشند.نتایج ضریب همبستگی نشان داد که پرسش نامه از روایی همگرا برخوردار می باشد چرا که اکثر سوالات مربوط به هر مولفه با خود مولفه همبستگی معنا داری دارند. مطلوبی جهت سنجش نظریه ذهن، در کودکان اختلال « اعتبار » و « روایی » از « آزمون نظریه ذهن » نتیجه گیری: در نتیجه یادگیری و عادی برخوردار است، و می توان از آن به عنوان ابزاری سریع (حدود 15 دقیقه) و جامع، برای تعیین سطوح نظریه ذهن دانش آموزان بهره گرفت.

لینک کمکی