فایل word بررسي عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و والدين کودکان مرزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و والدين کودکان مرزي :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان عادی و والدین کودکان آموزش پذیر 12 - 7 در سال تحصیلی 93 - 92 بوده است. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان عادی و والدین دانش آموزان دارای هوش مرزی (آموزش پذیر) 12 - 7 ساله شهرستان دلفان تشکیل می دهند که تعداد 317 نفر از آنها در دو گروه به عنوان نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود این پرسش نامه ها شامل: 1 - پرسش نامه بهزیستی روان شناختی زنجانی طبسی (1383) و 2- پرسشنامه عزت نفس هترتون و پولوی (1991) و 3- پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 می باشد. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و آزمون های t مستقل و همبستگی پیرسون اسپیرمن و رگرسیون one way anova استفاده شده است. یافته ها نشان داد که رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش در دو گروه متفاوت است.

لینک کمکی