فایل word بررسي علل ايجاد معلوليت در دانش آموزان استثنايي و معلولان بهزيستي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي علل ايجاد معلوليت در دانش آموزان استثنايي و معلولان بهزيستي استان مازندران :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :38

چکیده مقاله:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی علل ایجادمعلولیت وپیشگیری ازآن دردانش آموزان استثنایی ومعلولان مراکزتحت پوشش بهزیستی مازندران است. پژوهش حاضربااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ازچندین مرکزنگهداری معلولان بهزیستی ومدارس استثنایی انجام شده است نمونه آماری مشتمل بر 1346 دخترو 2511 پسرکه بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای افرادگروه نمونه،پرسشنامه تاریخچه وسابقه بیماری کودک وخانواده ساخته وزارت بهداشت ودرمان وبهزیستی بااندکی تغییرتوسط محقق پرشدسپس داده هابااستفاده ازروش های آمارتوصیفی و استبناطی موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج نشان دادکه عوامل ارثی در 40/2 درصد،شرایط دوران بارداری در 24/25 درصد،مشکلات زمان تولددر 14/8 درصد بیماری هاوحوادث پس ازتولددر 13/3 درصدازمواردبروزمعلولیت نقش داشتهاند. بنابراین،باتوجه به نتایج پژوهش حاضر،بیش از 40 درصدکودکان ونوجوانان استثنایی سنین مدرسه به دلیل عوامل ژنتیکی دچارمعلولیت شدهاند،به عبارت دیگر،بیشترین علل فراوانی کودکان ونوجوانان استثنایی مربوط به عوامل ارثی است. و با توجه به این نتایج راههای پیشگیری از بروز معلولیت پیشنهاد شده است.

لینک کمکی