فایل word بررسي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه اي در ميان پرستاران بيمارستان آموزشي علي ابن طالب زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه اي در ميان پرستاران بيمارستان آموزشي علي ابن طالب زاهدان :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمروی رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسانی، جامعه شناسان و اخیراً روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این بحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و تحقیقات زیادی را بوجود آورد و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند. به بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت عمل آمده فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیش با سازمان های شناخته شده است. به طوری که و سه از پژوهشگران معتقدند یکی از دلایل موفقیت ژاپن در صنعت و مدیریت توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. هدف انجام این مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای پرستاران با روند کار یا آنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان علی بن ابی طالب شهر زاهدان تشکیل می دهد که از آنها 40 نفر به صورت خوشه بندی دو مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از کتب و مقالات علمی مرتبط و برای جمع آوری داده ها جهت تحلیل و بررسی آزمون فرضیه پژوهش از پرسش نامه ای که محقق ساخته استفاده گردید. روایی صوری آن توسط چند تن از متخصصین و پژوهشگران تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82 درصد محاسبه گردیده که در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی از روش های آمار استنباطی استفاده گردید نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در بیمارستان مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده، همچنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی عواملی چون شایستگی تخصصی پرستاران و حفظ اسرار آن ها نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی