فایل word بررسي مبلمان شهري به منظور استفاده معلولين جسمي و حرکتي مطالعه موردي:شهر زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مبلمان شهري به منظور استفاده معلولين جسمي و حرکتي مطالعه موردي:شهر زابل :


تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه در فضاهای شهری وجود مبلمان شهری مناسب و کارآمد نه تنها میتواند موجب ارتقای کیفیت محیط شهری گردد، بلکه تأثیر مطلوبی بر ذهن شهروندان به ویژه معلولین جسمی و حرکتی میگذارد. مطالعه حاضر به بررسی مبلمان شهری مناسب برای معلولین جسمی و حرکتی در شهر زابل میپردازد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و روش های گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی از طریق مشاهده، مصاحبه و تهیه پرسشنامه انجام شد که براساس نتایج حاصل از پرسشنامه معلولین جسمی و حرکتی از وضعیت مبلمان شهری در زابل رضایتمندی نداشتند. با توجه به یافتههای تحقیق و نبود مبلمان شهری متناسب با نیازهای معلولین جسمی و حرکتی در شهر زابل ضرورت این مطالعه به وجود آمد. در انتها، پیشنهاداتی در راستای بهبود وضع موجود ارائه گردیده است.

لینک کمکی